'Werd Corona voorspeld?' Een analyse van pandemie-voorspellingen

Ingediend door vbijllaardt op zo, 06/14/2020 - 15:39

Na de Spaanse Griep van 1918 heeft de wereld niet meer een epidemie gekend die het leven en welzijn van vrijwel de hele wereldbevolking zodanig in gevaar bracht als de huidige Corona-pandemie. Als gevolg hebben we dan ook nog een economische crisis met miljoenen werklozen en de ineenstorting van de toeristische sector, de luchtvaart, de horeca en de culturele sector. Bij een dergelijke gebeurtenis kun je je dan afvragen of dit niet voorspeld is.

De afgelopen jaren hebben experts op het gebied van virologie en epidemiologie al vaker voorspeld dat er een grote virologische epidemie zou komen, maar zonder specifiek aan te geven wanneer en waar. Ook Bill Gates en Amerikaanse veiligheidsexperts hebben dat voorspeld.
Maar zijn er ook helderzienden die de Corona-crisis heeft voorspeld?

Na het uitbreken van de huidige crisis is er aandacht gevestigd op een paragraaf uit een boek van de Amerikaanse helderziende Sylvia Browne. Deze luidt:
“In around [sic] 2020 a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments. Almost more baffling than the illness itself will be the fact that it will suddenly vanish as quickly as it arrived, attack again ten years later, and then disappear completely.”

Als parapsychologen willen we graag weten of we dit als een betrouwbare voorspelling kunnen beschouwen. Aangezien het boek in 2008 is geschreven en mevrouw Browne inmiddels is overleden, kunnen we vaststellen dat dit voor de uitbraak is opgeschreven. Het jaartal klopt en de beschrijving dat de ziekte de longen aantast, en dat het niet (goed) met bestaande geneesmiddelen kan worden behandeld, lijkt te kloppen. Is dit nu een bewijs dat dit een serieuze paranormale voorspelling is? Nou nee, want de aanduiding ‘in of rond 2020’ is niet voldoende specifiek, en de verwachting dat de epidemie net zo snel zal verdwijnen als ze is begonnen, lijkt helaas niet uit komen. Sceptici hebben er ook op gewezen dat mevrouw Browne een nogal twijfelachtige reputatie had omtrent haar verdere voorspellingen. Het zal nog zeker tot 2030 duren, voordat we weten of het na tien jaar opleeft om vervolgens te verdwijnen.

Een andere helderziende die de Corona-crisis mogelijk voorspeld zou hebben is een blinde mystica, Baba Vanga die in 1911 in het huidige Bulgarije geboren is. Zij was ook wel bekend als de Nostradamus van de Balkan. In 1996 is zij overleden. Volgens een voormalig Bulgaarse atlete die in dat jaar Baba Vanga bezocht, zou zij hebben uitgeroepen dat Corona over ons zou komen. Maar in het Bulgaars betekent Corona heerschappij en Vanga zou mogelijk bevreesd zijn dat Bulgarije door de Russen zou worden gecontroleerd. Eerder had Baba Vanga voorspeld dat een nieuwe dodelijke ziekte zich over de wereld zou verspreiden en dat het virus uit China zou komen. Andere bronnen vermelden echter dat zij het over Afrika zou hebben gehad. Het is (mij) niet bekend of zij een jaar heeft genoemd. Omdat Baba Vanga heel veel voorspellingen van wereldschokkende gebeurtenissen heeft gedaan, waarvan slechts een beperkt deel is uitgekomen, lijkt dit ook geen betrouwbare voorspelling.

Opmerkelijk is het boek ‘The eyes of Darkness’ uit 1981 van de Amerikaanse thriller auteur Dean Koontz. Zoals te vinden is op: http://www.lavieenc.fr/2020/02/29/de-corona-voorspelling-van-koontz/
‘Het verhaal gaat over een Chinese wetenschapper die van kamp wisselt en in Amerika terecht komt. Hij heeft een diskette in zijn bezit en daarop vinden de veiligheidsdiensten gegevens over een nieuw, biologisch superwapen met de naam Wuhan-400. De naam was een referentie naar een labo in de Chinese stad Wuhan, waar men werk had gemaakt van een wapen dat iedere mens op aarde zou kunnen besmetten met een griepachtige ziekte. Wie werd besmet, zou symptomen tonen die eerst doen denken aan een verkoudheid of griep en zelfs een longontsteking. Helaas voor hen is het Wuhan-400 virus zo krachtig dat er geen enkele remedie beschikbaar is. Hij voorspelde niet alleen de ziekte, maar ook het jaartal. Wie de passages in het boek leest, kan niet anders dan de link met het heden leggen. Met bijna chirurgische precisie voorspelt Dean Koontz de uitbraak van het virus zoals we het nu kennen. Meer dan voldoende redenen dus om zowat iedere aanhanger van complottheorieën in de hoogste staat van paraatheid te brengen. De wildste theorieën circuleren reeds op het internet waar men het antwoord zoekt op de vraag: wist Dean Koontz dat één of andere overheid hiermee bezig was?
Het antwoord, minder sensationeel dan men had gehoopt, is helaas negatief. Jawel, de auteur slaagde erin een werk van fictie te maken met links naar de realiteit, links waarbij de wenkbrauwen gefronst worden. Eigen aan complottheorieën is dan weer dat men heel wat andere details, die eveneens in het boek staan, gaat vergeten omdat ze niet meteen in de opzet passen. Dean spreekt over een virus dat 100% dodelijk is, terwijl op dit moment slechts 0.2% van alle besmette mensen ook daadwerkelijk overlijden. Daarnaast is er ook sprake van een virus dat van mens op mens beweegt, terwijl we vandaag te kampen hebben met een virus dat via dieren op de mens werd overgebracht. Last but not least spreekt de schrijver over een doeltreffend wapen dat niet meer dan enkele uren nodig heeft om effect te hebben. Het Corona-virus heeft een incubatieperiode die kan oplopen tot wel 14 dagen.’
Mede omdat Koontz niet heeft geclaimd dat dit een realistische voorspelling zou zijn, lijkt er geen reden om hier een paranormaal fenomeen achter te zoeken.

De voorlopige conclusie is dan, dat er onvoldoende bewijs is voor helderziende voorspellingen van de Corona-crisis.
Tenslotte kunnen we ons afvragen of het uitbreken van de crisis merkbaar is in de resultaten van het Global Consciousness Project van Roger Nelson c.s. In dit project wordt de respons bijgehouden van vele Random Event Generators die soms statistisch gezien afwijkingen vertonen van de strikt willekeurige uitkomst. Zo was er bij de aanslag van 9/11 op het WTC in New York een duidelijke afwijking te zien. Voor een eventuele reactie op de Corona-crisis is het moeilijk om een specifieke datum aan te wijzen, maar Roger Nelson zegt hierover het volgende, zie: https://noetic.org/blog/global-consciousness-and-the-coronavirus-crisis/
‘In connection with the physical spread of the virus, there is another “viral” effect – on the world’s economies – with serious and continuing disruptions. This can be seen in stock market activity which has fluctuated wildly over the last few weeks, with extreme daily changes of 5-13%.
The probes for March 11-13, 16, and 17 showed strong departures on four of the days, one upward and three downward. The fifth case showed typical random variation. This is an informal assessment, but it is meaningful that four of the five samples show strong departures from expectation: the network was not producing normal random data during this time. Thus, although we can’t do rigorous testing, this looks like the GCP network is reacting to the intense and emotionally powerful Coronavirus crisis that has captured our attention all around the world.’
De ‘sterke afwijkingen’ die Nelson noemt duiden erop dat de Corona-crisis effecten heeft laten zien die interessant zijn voor paranormaal onderzoek. Of we hier kunnen spreken van beïnvloeding van een ‘gemeenschappelijk bewustzijn’ (wat dat dan ook moge zijn), is pure speculatie.

Geschreven door Paul Groenenboom

Reacties

Gerrit Bogaers

za, 09/26/2020 - 22:55

Op 25 augustus 2020 schreef ik op dit blog, onder de door vbijlaardt op 12 juli 2020 geschreven post 'Kan de Parapsychologie rijk worden door Associatieve Remote View' als onderdeel van mijn daar onderstaande reactie, (citaat:) "Dagelijks ervaren ontelbaar veel mensen de aanwezigheid van contact op afstand en ingevingen van buiten de persoon van de ontvanger staande zenders uit een geestelijke dimensie, Structureel onderzoek naar deze ervaringen en de verwerking daarvan zouden de wetenschap van de werkelijkheid en de werkelijkheid een enorme dienst bewijzen."

Ik heb in de periode 1984-2005, en in 2007-2009 als jurist, advocaat de paragnost Kees de Haar geobserveerd  ter zake door hem ontvangen voorspellingen van Abdullah en Mercurius, geleidegeesten die zich als vertegenwoordigers van God aan Kees de Haar  kenbaar maakten in séances.

Zijn séances heb ik weergegeven, onderzocht en van commentaar voorzien in  de publicatie, Mr G.J.A.M. Bogaers, Laren NH, apocalyps van de aarde in vijf bedrijven, drie delen, Mr G.J.A.M. Bogaers B.V., Laren NH, oktober 2017.

In die periode heb ik over door hem ontvangen voorspellingen  gecorrespondeerd met tal van staten en instellingen. De publicatie van 2017 bevat daarvan afschriften. Zij is in de hoogste kringen nationaal en internationaal bekend. In 2026 zond ik aan de SPR een manuscript. In 2019 gaf ik aan de SPR een present exemplaar.

De SPR heeft daaraan geen kenbaarheid gegeven. Ook heeft de SPR ondanks mijn verzoek de studie niet onderzocht. De door het bestuur ter algemene ledenvergadering en in correspondentie besproken daarvoor opgegeven reden is dat de boeken eenvoudig te veel werk zijn.

Ik zelf leid uit de door het bestuur publiekelijk ingenomen afkeer van het geestesmodel als onderzoeks- en verklaringsmodel af dat SPR door het afschrijven van het geestesmodel als onderzoeks- en verklaringsmodel bijna het hele onderzoeksveld van parapsychologie in een brandkast heeft gestopt, waarvan de code is verstopt.

Het is te veel voor SPR aldus het SPR zelf.

In de apocalyps van De Haar komen vijf grote lijnen naar voren. Te weten: klimaatverandering  (= aardverandering); Oorlog en terreur; Politieke, economische en financiële crises; Volksverhuizingen, Nieuwe ziekten onder dieren en mensen, die samenlevingen en regeringen tot wanhoop en verval brengen, alsmede de ultieme spirituele oorzaak voor zover het de menselijke oorzaak van deze crises betreft, de afschrijving van God door de mensheid. In de voorspellingen vraagt God aan mensen om hun leven te beteren en om de (overigens steeds kleiner wordende) kans op het voorkomen of uitstellen van een aardverandering te benutten. Teneinde mensen niet in paniek te brengen hebben wij in de voornoemde periode het geven van bekendheid daaraan zoveel mogelijk beperkt gehouden door deze voornamelijk alleen kenbaar te maken aan de bereikbare hoogste gremia op nationaal en internationaal niveau. Dit leverde hier en daar nuttige feedback op, maar over het algemeen volgde meestal een wegkijken door de hoogste instanties. Het maxime van Nietzsche: de onwetendheid van de dommen getuigt van briljante schranderheid, is niet van toepassing op dit wegkijken door de overheid, want het is inmiddels duidelijk dat nationale en internationale overheden beter wel deze waarschuwingen serieus hadden moeten nemen. Er is dor overheden  veel decennia niets of te weinig mee gedaan.

Was dit uit angst of verlegenheid?

Op algemene ledenvergaderingen heeft de voorzitter, professor Dick Bierman, de leden gewaarschuwd voor het etaleren van parapsychologisch onderzoek als parapsychologisch onderzoek.   Daarom heeft hij er als promotor op toegezien dat parapsychologisch onderzoek niet als zodanig in titels en perspublicaties bekend zijn aldus Dr Bierman, want dit zou anders slecht uit kunnen pakken voor de carrière van promovendi en hun beoordelaars.

Dat daarmee een breed kennisveld aan wetenschappelijk onderzoek op dit terrein niet ontsloten maar verborgen sis gehoudenis ten koste  van  wetenschappelijk onderzoek op dit gebied moge duidelijk zijn.

Als advocaat en jurist op het snijveld van maatschappij en de voortdurende conflicten tussen goed en kwaad en ook voor mijn carrière heb ik van zulke inhibities geen last. Was dat anders geweest, dan had ik mijn toga als onderzoeker, jurist en advocaat  wel kunnen inpakken en in de mottenballen kunnen leggen. Had ik me iets van een dergelijke angst zoals beleden door SPR moeten aantrekken dan had dat menige gelukkige uitkomst gefrustreerd voor rechtszoekenden en samenleving. Dat kan ik u wel verzekeren. Advocaten hebben o.a. een samenleving dienende en gezonder kunnen makende functie.

Wat niet helpt is angst voor angst.

Ook, of vooral niet bij onderzoek naar buitenissige zaken, zoals parapsychologie die al met zoveel angst en vooringenomenheid zijn beladen.

Wat wel helpt is nuchterheid en  de moed om allerlei monsters die het leven moeilijk maken, of bedreigen in de bek te kijken. Of zoals milieuwetenschappers en milieuwetenschapsjournalisten (o.a. Paul Kingnorth in Trouw december 2019) zeggen, durf in het ravijn te kijken.

Verlegenheid is geen dragend criterium om ‘weg te kijken’.  Nederlanders kennen de uitdrukking  ‘beter mee verlegen dan om verlegen’.

Het is opvallend dat de boodschap van de apocalyps van De Haar langzaam maar zeker in het publieke domein binnen dringt. Zie o.a. Elsevier Weekblad van 19 september 2020, waarin op blad 54 e.v. Bjorn Lomborg, over zijn boek ‘False Alarm. How Climate Change panic Costs us Trillions (..)’ ruim baan krijgt, waarbij opvalt, dat hij (1) de voornoemde vijf samenvallende grote lijnen van de apocalyps zoals omschreven in de publicatie van 2017 (wat voordien op tal van plaatsen door mij in het openbaar is beschreven) goed samenvat, maar waarbij (2) tevens opvalt dat hij de nodige en nuttige relatie tussen angst en bewustwording  en het nemen van repressieve en preventieve maatregelen tegen een dreigende ommekeer van de aarde ontkent of bagatelliseert, en hij (3) miskent dat diezelfde bewustwording al tot heel veel goede maatregelen heeft geleid en leidt, inclusief de door hem – terecht – bepleite  gedachte dat deze maatregelen met nuchterheid, effectief en efficiënt moeten worden georganiseerd en uitgevoerd. Waarbij ik eraan toevoeg, er is onnodig al veel tijd niet of niet voldoende benut, en de vraag is of we nog op tijd zijn.

Terug naar de vraag van deze post, de nieuwe ziekten.

In het onderstaande geef ik een ongekunstelde ware samenvatting van de boodschappen, die zijn ontvangen in séances: 

1. september 1988  Er komen meer besmettelijke ziekten, waar geen medicijnen voor zijn. 

2. séance 29 december 1989  Er gaan zoveel ziektes komen, dat er geen houden meer aan blijkt te zijn. 

3. séance 12 september 1992  Er zullen in Nederland veel nieuw ziekten komen. De ziektekosten kunnen niet meer opgebracht worden. Er zal een groot tekort zijn aan personeel. De regering zit dan met de handen in het haar. In China zal een burgeroorlog en een machtsomwenteling plaatsvinden, wat met veel doden gepaard zal gaan. 

4. séance zaterdag 28 mei 1994  Nu over deze grote veranderingen, want ik kan jullie dit gaan mededelen, dat de ijstijd, die gaat binnen afzienbare tijd al komen, want wij kunnen beslist niet blijven wachten tot die tijd is gekomen, maar alles zal vervlugd gaan worden, omdat er steeds meer mensen aan kanker en andere ziektes overlijden.  Ik kan jullie dit gaan mededelen, dat er vele honderdduizenden en zelfs miljoenen mensen voor hun tijd al sterven.  Jullie denken dan is het jullie tijd, maar de vervuiling hebben jullie zelf gemaakt en niet wij. Ik kan jullie dit gaan mededelen dat er zeker miljoenen te vlug sterven en die hun taak niet hebben kunnen afmaken. Dat is dan ook de reden, dat wij alles laten vervluggen. Want als jullie alleen in het Oostblok gaan kijken. Daar is zo’n beetje 10 procent van alle grond die zij bezitten hoog vervuild en dat zullen ook in bepaalde gedeeltes geen goede kinderen meer kunnen geboren worden. (Zoals Tsjernobyl? Niet uitgesproken gedachte van GB). Daar kan ik op gaan antwoorden. Dat is een deel wat vele malen groter is als Nederland. Daar kan geen fatsoenlijk kind meer geboren gaan worden, want alles wat daar loopt, zal voor de dertig jaar al gaan sterven. Dit is hier al bekendgemaakt. Maar ook andere delen daar. In de Oeral ligt zoveel radioactief afval. En grote delen van de zeeën daar blijkt zo vervuild te wezen. Als dat gaat stromen door de wereld heen, dan zullen alle mensen afgeschreven gaan worden. Want daar ligt radioactief afval zo veel verspreid, dat daar geen leven mogelijk is over vijf à  zeven jaar. Want dan blijkt dat alles gaat lekken. Het radioactief afval loopt in de aardbol en in zee. Dit geeft zulke grote gevolgen dat de Himalaya-bom (bedoeld is de Hiroshima-bom, GB) daar beslist een hele kleine jongen bij zal wezen. In Amerika daar liggen ook vele gevaarlijke zones, maar in Afrika zijn grote dumpplaatsen, waar het Westen zo veel heeft gedumpt voor een klein beetje geld. Als dat zal verdwijnen in de grond en in zee, dan kunnen jullie het weer gaan schudden. Jullie begrijpen, dat er veel vervuiling overal aanwezig is, dat daar geen opruiming meer mogelijk zal zijn. Ik kan jullie gaan mededelen, dat Wij hebben besloten dat binnen afzienbare tijd de kanteling van de aarde gaat komen. Dan zal er voort een gletsjer los gaan komen in de Zuidpool. Die gaat dan de zee in. Dit geeft grote vloedgolven van honderden meters hoog. Die zal gaan razen over de zeeën heen. Jullie begrijpen dat daar veel land onder water zal komen. Maar er zal op andere plaatsen veel land aangespoeld gaan worden. Jullie land zal groter gaan worden, want jullie komen tegen Engeland aan gaan liggen. 

5. séance oktober 1994  Ik kan jullie dit gaan mededelen, dat er bijzondere ziektes gaan uitbreken binnen enkele weken, want dan zullen er bepaalde ziektes gaan komen in griepvirussen, die nooit gesignaleerd zijn en waar er vele doden door zullen gaan komen. Dit gaat over heel Europa heen. Zelfs Latijns-Amerika. (..)   

6. séance 17 januari 1998, nr 12,  (citaten:) “Ook jullie land wordt geteisterd voort, maar dat wordt    een sluimerende ziekte die gaat komen en dat zal een soort schimmelziekte wezen, die over jullie land gaat kruipen.”  “En Brazilië, daar gaat voort een ziekte uitbreken vanuit het milieu. Want ik kan jullie dit gaan mededelen dat deze ziekte over heel Brazilië heen gaat woeden. Het is beslist geen aids, maar wij zeggen maar een broertje daarvan.”  

7. séance 27 oktober 2001, verslag 24, (citaat:) Want ook jullie zullen voort geplaagd gaan worden met allerlei virussen, die op jullie worden losgelaten. Dit zal beslist in het begin van het aanstaande jaar al gaan gebeuren.”

In Boek III heb ik onder  hoofdstuk II.2., blz. 248 e.v. een overzicht van ziekten gegeven met commentaar. Het broertje van aids bleek de ziekte Zika te zijn. Die ziekte werd wereldwijd bekend in 2010-2014 door uitbraak van Zika in Braziilë. Zij werd in publicaties uit die tijd een ‘broertje van aids genoemd, ook al is beslist geen aids.

De boeken doen een les trekken, die niet alleen post-apocalyps nut heeft, maar die vooral nu nodig is. We hebben wederkerig respect en wederkerige geborgenheid nodig van allen voor en door en met allen, zonder discriminatie zoals omschreven in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van 10 december 1948.

Laren NH, zaterdag 26 september 2020, 22.55 uur PM NT.

 

Zaterdag 14 november 2020

Kees de Haar (1937-2018) bij leven metselaar, magnetiseur en medium, de door hem ontvangen en doorgegeven voorspellingen in de jaren 1984-2005 inzake nieuwe ziekten (viraal en bacterieel), zoals door mij weergegeven en beoordeeld in Apocalyps van de aarde in vijf bedrijven, Mr G.J.A.M. Bogaers B.V., Laren NH, oktober 2017.

Op zaterdag 14 november 2020 kreeg ik van een oud-universitair docent klassieke talen een vraag over Kees de Haar en nieuwe ziekten. Een soortgelijke vraag kreeg ik eerder van een lid van het bestuur van SPR Nederland.  De vraag luidde n.a.v. de COVID-19, Corona crisis, die wereldwijd de mensheid overspoelt, als volgt: Heeft Kees de Haar ook deze virus-epidemie voorspeld of iets dat daarop lijkt? Is er nog een uitweg om uit de impasse te komen? Voor de uitweg verwijs ik naar USA president-elect Joe Biden en wetenschappers, social distancing, mondkapjes en  naar te ontwikkelen goede antistoffen. Voor het eerste deel van de vraag ter zake Kees de Haar en de door hem langs paranormale weg tijdens séances en in een lichte trance ontvangen boodschappen heef ik het volgende uitgebreide overzicht dat ik op 14 november 2020 heb gemaakt van de voorspellingen die De Haar in de periode 1984-2005 ontving en doorgaf over ziekten zoals door mij verwerkt in mijn boeken II en III van oktober 2017 apocalyps van de aarde in vijf bedrijven. Ik noem in dat hierbij gaande overzicht uitgebreid vindplaatsen van de desbetreffende over ziekten gaande voorspelingen diverse séances  met nummer en datum en hun inhoud met noten in boek II, alsmede de index ter zake een hoofdstuk over De Haar en ziekten in Boek III. Maar ook Boek I bevat vindplaatsen en besprekingen die ik vandaag niet heb verwerkt, maar de lezer van de apocalyps komt ze tegen in de index enz. van Boek I. Als je alles leest kom je ongetwijfeld nog meer tegen over dit onderwerp en hun relatie met de vier andere onderwerpen en de plaats van de mens en God in dit alles voor zover het de genoemde voorspellingen en de drie boeken betreft.

Boek II BRONNEN | MATERIAAL BEHORENDE BIJ DE APOCALYPS VAN DE AARDE IN VIJF BEDRIJVEN

de in gang gezette grote ommekeer van de aarde,

voorspellingen van de geleidegeesten van God

aan Kees de Haar, medium

 

R1. Séance september 1988, een handgeschreven

samenvatting van Rinske

Draaiing van de aarde. Grote armoede voor minderbedeelden.179

Veel vliegtuigongevallen in het komende jaar.180 Er wordt een

middel tegen aids gevonden.181

Er komt een grote ramp in Zweden.182 Er komen meer

besmettelijke ziekten, waar geen medicijnen voor zijn.183

Economische teruggang.184 Veel aardbevingen.185

Kabinet blijft rit uitzitten.186

181 Zie topic in Boek III, nieuwe ziektes.

183 Dat is juist. Bron: EnkiVillage. Aids, Ebola, Progeria, e.a.; bron:

LlistVerse.com ebola, nieuwe vormen van griep. Voorts uit andere

bronnen: Zikavirus 2016, Brazilië, Colombia e.a. landen.

 

R2. Séance 18 februari 1989, van een

handgeschreven samenvatting van

Rinske

Er komen grote rampen onder andere honger en vele ziektes, waar

men geen medicijnen tegen heeft.

 

R6. Séance 26 oktober 1989, van een handgeschreven

samenvatting van Rinske

Er gaan zoveel ziektes komen, dat er geen houden meer

aan blijkt te zijn.

(..) Particuliere verzekeringen gaan u ook betalen, omdat u de

mensen kunt gaan helpen met kanker, aids en andere nog

onbekende ziektes. U kunt deze mensen genezen, waarom alle

verzekeringen u gaan betalen. U zult het bijzonder druk gaan

krijgen, ook omdat er geen houden meer aan is, wat betreft de

vloed van mensen.

Wij (boven) zullen u hierbij gaan helpen. Uw huis zal straks vol

zitten met mensen.

Voor de deur van uw huis zullen grote groepen mensen zitten en

wachten.

Om zoveel mensen te kunnen helpen, zal u tientallen mensen

tegelijk kunnen helpen.

2020-11-14 Commentaar GB, deze voorspelling is deels uitgekomen, maar niet in die mate wat betreft Kees dat er mensen buiten in drommen wachtten op hulp door Kees.

 

R14. Séance 17 augustus 1990, een handgeschreven

samenvatting van Rinske

In het Midden-Oosten kan het alle kanten op.277 Er komt wel een

oorlog maar dan een godsdienstoorlog. De christenen zullen

overwinnen. Een kat in het nauw doet rare dingen. De mensen

zullen vel over been worden.

In Rusland mengt men goed graan met radioactief graan.278 In

Afrika zal heel veel aids komen, dus ook vermageren.279 Daarom

zal alles verhaast worden.

279 Zie de bijlage ziektes nieuw. De voorspelling over Afrika en aids is

uitgekomen. Zie onder andere Mbeki Zuid Afrika en aids. Zie Sarah

Boseley, health editor, Wednesday 26 November 2008 15.33 GMT,

(citaat:) “The Aids policies of the former South African president

Thabo Mbeki’s government were directly responsible for the

avoidable deaths of more than a third of a million people in the

country, according to research by Harvard university.

South Africa has one of the severest HIV/Aids epidemics in the

world. About 5.5 million people, or 18.8% of the adult population,

have HIV, according to the UN. In 2005, there were about 900

deaths a day.

But from the late 1990s Mbeki turned his back on the scientific

consensus that Aids was caused by a viral infection that could

be fought – though not cured – by sophisticated and expensive

medical drugs. He came under the influence of a group of maverick

scientists known as Aids denialists, most prominent among whom

was Peter Duesberg from Berkeley, California.

In 2000, Mbeki called together a round table of experts, including

Duesberg and his supporters, but also their opponents, to

discuss the cause of Aids. Later that year, at the International Aids

conference in Durban, he publicly rejected the accepted scientific

wisdom. Aids, he said, was brought about by the collapse of the

immune system – but not because of a virus. The cause, he said, was

poverty, bad nourishment and general ill-health. The solution was

not expensive western medicine, but the alleviation of poverty in

Africa. (Et cetera)”

 

R20. Séance 12 september 1992,

een handgeschreven

samenvatting van

Rinske van haar geluidsband

Er zullen in Nederland veel nieuw ziekten komen. De ziektekosten

kunnen niet meer opgebracht worden. Er zal een groot tekort zijn

aan personeel. De regering zit dan met de handen in het haar.322

322 Dit is uitgekomen.

 

001. Séance zaterdag 15 mei 1993,

een handgeschreven

samenvatting

van Gerrit Bogaers                         

Kees en anderen zullen taken krijgen in de eindtijd. Deze eindtijd

wordt binnen tien jaar verwacht.339 Deze eindtijd wordt ingeleid

door afbrekende ijskappen op de Noordpool en de Zuidpool

(ijsafzetting), wat de geleerden niet kunnen verklaren.340

Nederland zal worden beschermd en worden opgetild als een

hand.341

Kees e.a. zullen bijzondere genezende gaven krijgen om de goeden

te redden van ziekten, waaronder kanker en aids.342

339 De eindtijd wordt hier gesteld als komende over tien jaar, dat is

in 2003. Dat is qua pinpoint jaartal niet uitgekomen, maar wellicht

moet dit niet worden opgevat als richtgetal, maar als een

soort beginjaar van waaraf de periode van de ingezette eindtijd

echt te zien als een proces dat aangroeit tot een omslagjaar? Het

klimaat en de aarde zijn bijzonder opvallend aan het veranderen

in negatieve zin, qua gezondheid, sterfte soorten, besmettelijke

ziekten, geboortestijging, uitputting aarde, problemen met water

en droogte en landbouw; klimaat en weer, enz.

340 Dit is een zeer significant onderdeel van de voorspellingen,

namelijk aangevende de inleiding van de eindtijd, bestaande

uit afbrekende ijskappen op de Noordpool en de Zuidpool

(ijsafzetting), wat de geleerden niet kunnen verklaren.

341 In de eindtijd wordt Nederland door tektonische krachten van

kruiende aardschollen opgetild, waarbij Nederland de vorm krijgt

van de hand van God, aldus de voorspellingen.

342 Dit is uitgekomen. Kees de Haar was - in samenwerking met

reguliere artsen, waarbij Kees optrad als magnetiseur - betrokken

bij wonderlijke genezingen, die medisch niet te verklaren zijn. Ik

heb zelf onder andere in het openbaar op het hockeyveld en op

andere openbare plaatsen, zoals in de Gooise Academie, in een

restaurant, diverse malen mensen met pijnen of een acute attaque

met behulp van magnetiseren kunnen helpen.

 

003. Séance zaterdag 28 mei 1994

Woordelijke weergave van de geluidsband

Zaterdagavond 28 mei 1994 Séance bij Kees de Haar te

Alphen aan de Rijn.

Nu over deze grote veranderingen, want ik kan jullie dit gaan                                                                                                                        mededelen, dat de ijstijd, die gaat binnen afzienbare tijd zal komen,                                                                                                                       want wij kunnen beslist niet blijven wis gekomen,                                                                                                                                                   maar alles zal vervlugd gaan worden, omdat er steeds                                                                                                                                                meer mensen aan kanker en andere ziektes overlijden.

 

Ik kan jullie dit gaan mededelen, dat er vele honderdduizenden

en zelfs miljoenen mensen voor hun tijd al sterven.361

Jullie denken dan is het jullie tijd, maar de vervuiling hebben

jullie zelf gemaakt en niet wij.362 Ik kan jullie dit gaan mededelen

dat er zeker miljoenen te vlug sterven en die hun taak niet hebben

kunnen afmaken.363

 

Dat is dan ook de reden, dat wij alles laten vervluggen.364

 

Want als jullie alleen in het Oostblok gaan kijken. Daar is zo’n

beetje 10 procent van alle grond die zij bezitten hoog vervuild en

dat zullen ook in bepaalde gedeeltes geen goede kinderen meer

kunnen geboren worden.365

Zoals Tsjernobyl? (Niet uitgesproken gedachte van GB). Daar kan

ik op gaan antwoorden. Dat is een deel wat vele malen groter is

als Nederland. Daar kan geen fatsoenlijk kind meer geboren gaan

worden, want alles wat daar loopt, zal voor de dertig jaar al gaan

sterven. Dit is hier al bekendgemaakt. Maar ook andere delen                                                                                                                                    daar. In de Oeral ligt zoveel radioactief afval. En grote delen van                                                                                                                             de zee en daar blijkt zo vervuild te wezen.366 Als dat gaat stromen

door de wereld heen, dan zullen alle mensen afgeschreven gaan

worden. Want daar ligt radioactief afval zo veel verspreid, dat daar

geen leven mogelijk is over vijf a zeven jaar. Want dan blijkt dat

alles gaat lekken. Het radioactief afval loopt in de aardbol en in

zee. Dit geeft zulke grote gevolgen dat de Himalaya-bom (bedoeld

is de Hiroshima-bom, GB) daar beslist een hele kleine jongen bij

zal wezen.367

In Amerika daar liggen ook vele gevaarlijke zones,368 maar in

Afrika zijn grote dumpplaatsen, waar het Westen zo veel heeft

gedumpt voor een klein beetje geld.369 Als dat zal verdwijnen in

de grond en in zee, dan kunnen jullie het weer gaan schudden.

Jullie begrijpen, dat er veel vervuiling overal aanwezig is, dat daar

geen opruiming meer mogelijk zal zijn.370

Ik kan jullie gaan mededelen, dat Wij hebben besloten dat binnen

afzienbare tijd de kanteling van de aarde gaat komen.371

Dan zal er voort een gletsjer los gaan komen in de Zuidpool. Die

gaat dan de zee in. Dit geeft grote vloedgolven van honderden

meters hoog. Die zal gaan razen over de zeeën heen. Jullie

begrijpen dat daar veel land onder water zal komen. Maar er zal

op andere plaatsen veel land aangespoeld gaan worden. Jullie

land zal groter gaan worden, want jullie komen tegen Engeland

aan gaan liggen.372

Verder wil ik dit even kwijt. Jullie land wordt weer beschermd.

Ik zal mij er persoonlijk daarmee gaan bemoeien als de tijd er is.

Want jullie huizen en gezinnen worden beslist beschermd op het

hoogste niveau.373

361 De ijstijd komt binnen afzienbare tijd. Die tijd wordt door God

vervlugd vanwege de milieuvergiftiging en de grote sterfte onder

de mensen door kanker en andere ziektes.

362 Vele honderdduizenden en zelfs miljoenen mensen zullen voor

hun tijd al sterven en zullen hun taak op aarde niet kunnen

afmaken. Dat ziet men in 2015, 2016 gebeuren.

363 Opnieuw de bevestiging dat de milieuvergiftiging de reden is voor

God om in te grijpen en de komst van de eindtijd te bespoedigen.

364 Deze voorspelling is uitgekomen, zie de streken rond Tsjernobyl en

andere plaatsen met milieuaccidenten en milieuverontreiniging

veroorzaakt door mensen. Zie de misvorming bij kinderen met

kanker en andere ziekten in streken die qua milieu zijn vergiftigd.

365 Deze voorspelling is uitgekomen, zie de streken in en rond

Tsjernobyl en in en rond andere plaatsen met milieuaccidenten

en milieuverontreiniging veroorzaakt door mensen. Zie de

misvorming bij kinderen met kanker en andere ziekten in streken

die qua milieu zijn vergiftigd.

366 De vervuiling van de voormalige USSR is uitgekomen.

367 De voorspelling over lekkende opslagplaatsen van milieugiftige

stoffen betreft een reusachtig gebleken probleem.

368 De voorspelling over vervuilde streken in Amerika is juist

gebleken. Zie kaarten van poisoned places USA. Radiation

Contamination, USA’s secret Fukushima; spilled oil, etc.

369 Afrika kent veel voorbeelden, bijvoorbeeld Ivoorkust. 2006, bron:

https://ejatlas.org/conflict/toxic-waste-dumping-in-abidjanivory

abidjan ivory-coast. Trafigura, dump in Akoudo en 18 andere wijken in de

stad Abidjan. “The waste was produced from unrefined gasoline

by a process called caustic washing, a process banned by most

countries. Ivorians staged protests and demonstrations in the

city following the dumping.” Zie https://ejatlas.org/conflict/toxicwaste-

dumping-in-abidjan-ivory-coast. Als die vervuiling in zee

komt, dan kan de mensheid het wel schudden.

370 Er is overal zoveel vervuiling aanwezig dat er geen opruiming meer

mogelijk is.

371 Opnieuw de boodschap dat hierboven heeft besloten dat binnen

afzienbare tijd de kanteling van de aarde gaat komen.

372 Opnieuw de voorspelling dat een op de Zuidpool losgeraakte

gletsjer, die in de zee terechtkomt, de crux van de inleiding van de

aardkanteling vormt.

373 Deze voorspelling geeft enig perspectief voor Nederland. Het land

Nederland wordt groter en komt tegen Engeland aan te liggen.

374 Deze voorspelling voorspelt de periode van grote armoede

vanwege de economische crisis en bankencrisis vanaf 2008 en volgende jaren.

(..)

Uzelf daar kan ik op gaan antwoorden. Uw tijd is gekomen dat

uzelf voort naar voren gaat komen. U zult voort alle ziektes die

gaan komen kunnen gaan genezen bij de goeden natuurlijk.

De kwaden die zullen proberen u van uw voetstuk af te helpen,

worden niet genezen.378

Ik kan u dit gaan mededelen, de mensen die jullie belachelijk

willen gaan maken, die worden niet door ons geholpen, want dan

maken zij ons ook belachelijk.379

Dus ieder, die in ons geloven, worden door ons geholpen en kunt

u hen helpen. Die niet in ons geloven en niet in u gelooft, kan niet

geholpen worden.380

378 Deze voorspelling is uitgekomen.

379 Deze voorspelling is lopende.

380 Deze voorspelling is lopende.

(..)

De overheid zal voort met grote afschuw gaan zien, dat de

mensheid in opstand gaat komen. Dit gaat binnen enkele jaren

geschieden. Dan zullen ook ministers en ook zelfs de minister-                                                                                                                                                      president tegen de grond geslagen gaan worden. De mensen,

die nemen het niet meer.383 Zelfs het Koninklijk Huis, daar gaan

grote veranderingen in komen. Want daar gaan grote ziektes

zich verspreiden, want wat zij mogen en de gewone bevolking

niet, deugt beslist niet, want een klein voorbeeld. Als een van de

prinsen met 140 door de binnenstad rijdt, mag geen agent hem

bekeuren. Als een van jullie het doet, is hij zijn wagen kwijt.

Dus het deugt beslist niet, want ook zij moeten zich aan de regels

houden. Dus worden zij door ons bestraft.384

383 Een voorspelling over volkswoede die in 2015, 2016 overal in de EU

is te zien.

384 Het Koninklijke Huis heeft in 1994 e.v. heeft net zoals andere

mensen ziektes en ongevallen te verwerken gekregen. Waar de

geleidegeesten hier precies op doelen, ontgaat ons.

(..)

 

Verslag nr 1

Van oktober 1994, séance van Kees de Haar, Paula de

Haar, Y, te Alphen aan de Rijn, oktober 1994.

Van de geluidsband letterlijk overgenomen

Door Mr G.J.A.M. Bogaers op zondag 20 november 1994.

 

Ik kan jullie dit gaan mededelen, dat er bijzondere ziektes gaan

uitbreken binnen enkele weken, want dan zullen er bepaalde

ziektes gaan komen in griepvirussen, die nooit gesignaleerd

zijn en waar er vele doden door zullen gaan komen. Dit gaat over

heel Europa heen. Zelfs Latijns-Amerika.389 Want ik kan jullie

dit gaan mededelen, dat jullie vele asielzoekers hebben, maar

die nemen op dit moment vele ziektes met zich mee, waar jullie

beslist niet tegen op kunnen, maar wij zullen jullie beschermen,

dus geen nood. Maar die ziektes zullen beslist over Europa gaan

teisteren.390

 

(..)

 

389 Voorspelling van de komst van bijzondere dodelijke – niet eerder

gesignaleerde - ziektes in griepvirussen over Europa en Latijns-

Amerika.

390 Nieuwe ziektes door immigratie.

 

(..)

 

Dit zal ook vele levens gaan  kosten, maar wij hebben jullie steeds gezegd, dat jullie worden

beschermd, en dat zal ook blijven, want ook bij jullie zullen er vele

om jullie heen worden weggenomen door ziektes.397

Dit gaat allemaal geschieden, al het aanstaande jaar.

ook bij jullie zullen er vele om jullie heen worden weggenomen door ziektes.397

Dit gaat allemaal geschieden, al het aanstaande jaar.

 

397 Voorspelde sterfgevallen in Nederland door ziektes in 1995.

(..)

En er zullen vele ziektes gaan uitbreken bij jullie. Maar nogmaals

jullie worden beschermd door ons.405

 

405 Opnieuw de vele ziektes, die gaan uitbreken, en de herhaalde

belofte van bescherming van Nederland. Zie de bijlage klimaatverandering,

nieuwe ziektes.

 

Verslag nr 2

Van november 1994, séance van Kees de Haar, Paula de

Haar, Y, te Alphen aan de Rijn, november 1994.

Van de geluidsband letterlijk overgenomen door

Mr G.J.A.M. Bogaers te Laren NH op donderdag

15 december 1994.

 

God heeft hier al beslist, dat er zeker tegen de twee miljard

mensen verloren gaan over de hele wereld heen, maar die overblijven,

zijn ook niet helemaal gelukkig, want de ziektes gaan

uitbreken. Die zullen over de hele wereld heen gaan, maar wij

hebben jullie altijd medegedeeld die in ons geloven worden

geholpen, dus jullie worden geholpen door ons, dat jullie geen

ziektes zullen gaan krijgen, dus jullie zullen daar doorheen gaan

lopen, maar om jullie heen zullen zulke grote pesteconomieën

(bedoeld is epidemieën, GB) gaan plaatsvinden. Daar zal dan geen

medicijn voor zijn. Ook allerlei andere ziektes, zoals kanker, aids,

maar ook nieuwe ziektes zullen naar voren gaan komen. Ik kan

jullie dit gaan mededelen, de mensen die in ons geloven, worden

dan geholpen, die kunnen ook met handoplegging genezen

worden, door de goeden natuurlijk.409

De verkeerden of kwakzalvers wat zij hier noemen, die zullen

geen baat kunnen geven.

Maar de mensen, die in ons geloven worden weer wel geholpen

door de goede handopleggers, die zullen de enige wezen, die

deze mensen kunnen helpen, want geen een arts kan tegen deze

mensen voort op, want zij komen in een situatie terecht, dat zij

de mensen niet meer kunnen helpen, want dan zal alleen de

uitverkorenen mogen gaan helpen. De mensen die daarvoor zijn

aangesteld door ons, die zullen dan de mensen mogen helpen.

De artsen worden dan hun helpers, want die kunnen beslist deze

ziektes niet meer aan. Daarna blijft er weer grote groep over, dan

zal er weer gezuiverd zijn. Dus vele miljoenen, zeg maar rustig een

anderhalf miljard mensen weer vertrokken zijn.

Dan blijft er nog een handvol over. Ook deze mensen worden

weer gezuiverd. Deze zullen dan ook worden gezuiverd door

ons. Dus dan blijven alleen de goeden en alleen de mensen die

proberen de mensheid te helpen op een of andere manier. De

rest is dan al weggezuiverd. De goeden worden dan door ons                                                                                                                                                  meegenomen naar een andere planeet toe. Want dan wordt de

aarde gezuiverd.410

Dat gaat met zoveel geweld, dat Wij hebben besloten, dat jullie

in een soort opvangcentrum terecht gaan komen bij andere

planeetbewoners. Die zullen over jullie een tijdje beschermen,

dan zullen jullie ook al gezuiverd zijn. De verkeerde die per

ongeluk achterblijft die wordt dan met de aarde weggevaagd.

Jullie komen dan terug op de aarde. Dit zal gaan duren in onze tijd

twee a drie jaar, dan is de hele aarde gezuiverd. Dan gaan jullie

terug. Er zal in die tijd geen mens meer komen te overlijden, ook

geen voortplanting meer.411

 

409 Overledenen in de eindtijd, door de eindtijd en de ziektes die

uitbreken. De genezing geschiedt m.b.v. goede handopleggers,

geholpen door artsen.

410 De voorspelling over de overwinteringsplaneet.

411 Op de overwinteringsplaneet zal geen overwinteraar overlijden.

Op die planeet is ook geen voorplanting mogelijk.

 

Verslag nr 3

Zaterdag 27 mei 1995. Séance van Kees de Haar, Paula de

Haar, Y, Gerrit Bogaers te Alphen aan de Rijn, zaterdag

27 mei 1995.

Verslaglegging door Mr G.J.A.M. Bogaers te Laren NH.

 

Geen geluidsopname.

 

Milieu:

Wij hebben besloten dat alles versneld gaat worden, want grote

delen van Oost-Europa, Afrika en vele landen in Latijns-Amerika

zijn ernstig vervuild. Ook Nederland is vervuild.418 Al het

grondwater van Nederland zal binnenkort geheel vervuild zijn.

De Nederlandse regering denkt, dat zij alle vervuilde plaatsen

afgeschermd heeft, maar dat is niet zo.419

Binnen enige tijd zal de drinkwatervoorziening dermate verstoord

zijn, dat men alleen nog drinkwater kan krijgen door water

uit flessen. Het water uit de kraan is dan beslist niet goed meer.420

Door de vervuiling zullen in het voedsel ziektekiemen ontstaan,

die over de hele wereld ziektes veroorzaken. Namelijk schimmelen

bacterieziektes die niet te genezen zijn. Ook in Nederland.421

De Nederlandse overheid zit dan met de handen in het haar en zij

kan de problemen dan niet meer aan. Zij zal de inwoners vragen

om hun buren te gaan helpen.422

 

419 De voorspelling ‘dat de regering van Nederland ten onrechte

meent dat zij alle vervuilde plekken heeft afgeschermd’, is juist.

Zie Boek III, onder klimaatverandering met verwijzing naar deze

seance van 27 mei 1995.

420 De voorspelling dat de drinkwatervoorziening in Nederland is

verstoord, is correct.

Zie Boek III, onder klimaatverandering met verwijzing naar deze

seance van 27 mei 1995.

421 Zie de voorgaande noot over medicijnresten in kraanwater.

Kraanwater zou niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar bij blootstelling

van forellen aan drinkwater komen er verontrustende

resultaten. Hoe zit het met de invloed van de verontreiniging van

lucht, water en bodem voor de gezondheid?

422 Deze voorspelling is uitgekomen. In de troonrede van september

2013 sprak de Koning over de participatiesamenleving. Zie Trouw

15 september 2015, ‘De participatiesamenleving: wat is daar al

zichtbaar van?’ door oud-minister Ella Vogelaar, Burgemeester

Jan van Zanen en publicist Jos van der Lans, (citaat:)

 “De doe-hetzelfmaatschappij is wat je zou kunnen noemen de ideologische

basis onder dit kabinet. Het Regeerakkoord van 2012 stelt dat het

kabinet Rutte-Asscher een overheid wil ‘die mensen niet in de

eerste plaats als consument ziet, maar als burgers die de ene keer

zelfstandig, de andere keer samen de toekomst van Nederland

vormgeven’. In de Troonrede van 2013 heette dat voor het eerst ‘de

participatiesamenleving’. Het woord werd prompt uitgeroepen tot

woord van het jaar.”

 

Verslag nr 5

Zaterdag 24 februari 1996, séance van Kees de Haar,

Paula de Haar, Y, Gerrit Bogaers te Alphen aan de Rijn.

Woordelijke verslaglegging van de geluidsband door

Mr G.J.A.M. Bogaers te Laren NH.

 

Kees de Haar: ”Het is heel goed, dat jullie hier zijn gaan

aanzitten, want ik kan u dit gaan mededelen, dat u voort grote

strubbelingen gaat krijgen hier in Holland en dat zal beslist gauw

gaan geschieden.441 Want ik kan u dit gaan mededelen, dat hele

grote delen van de bevolking om gaan komen in de belastingen

over hun roerende goederen.442 Want ik kan jullie dit gaan

mededelen dat de eerste exemplaren binnengekomen zijn en

dat de onderlaag van de bevolking het bijzonder moeilijk gaat

krijgen. Dit zullen jullie nog wel niet inzien, maar dat gaat beslist

geschieden.443

 

441 Strubbelingen over stijgende armoede zijn vanaf 1996 gestaag

groeiende. Van ziektekostenpremie, tot persoonsgebonden

budget, vermindering of afschaffing sociale zekerheid, verhoging

huurprijs sociale en andere woningen, subsidies, noem maar op.

442 Dit betreft de omzetbelasting op goederen en diensten, btw. Zie de

bijlage btw tarieven. In 1996 was dat besef er nog niet. De stijging

vanaf 1969 tot in 2016 is inderdaad ‘killing’.

443 De voorspelling van 24 februari 1996 dat de onderlaag van

Nederland het economisch en financieel moeilijk gaat krijgen, is

uitgekomen. Zie topic economie, Nederland en onderlaag, seance

24 februari 1996.

 

Verslag nr 7

Zaterdag 28 september1996, séance van Kees de Haar,

Paula de Haar, Y, Rinske Spanjaard, Gerrit Bogaers in de

woning van Kees en Paula te Alphen aan de Rijn, week

39 van 1996, circa 21.40 uur tot 21.55 uur. Letterlijke

verslaglegging van de geluidsband door Mr G.J.A.M.

Bogaers te Laren, zondag 29 september 1996. Het verslag

is vier bladen.

 

Maar ik kan jullie dit gaan mededelen dat wij de Messias die

blijkt bij jullie in het land rond te lopen.492 En deze persoon zal

ook hele grote dingen gaan doen, waar geen mens ooit aan heeft

durven denken. Ik kan u dit gaan mededelen, dat deze jongeman,

hij is beslist nog veel te jong, maar hij zal voort zijn krachten gaan

bundelen, en dan zullen vele Nederlanders, die maar doen of zij

alles kunnen, die zullen versteld gaan staan wat hij kan. En dan

zullen er grote veranderingen gaan komen in de medische wereld,

want hij kan dingen, die nooit zijn gebeurd.493

Uzelf zult ook bepaalde krachten erbij gaan krijgen, om bepaalde

lieden te kunnen helpen met ziektes, die nu over heel de wereld

heen wuiven.494

Want ik kan jullie dit gaan mededelen dat er voort vreselijke

ziektes gaan komen, of die beter gezegd zich gaan uitbreiden,

want de schimmels, ziektes die zijn al over jullie heen gewuifd,

maar ook bacteriën, die niet te achterhalen zijn,495 maar dat is

door de mensheid zelf hierheen gehaald, want zij hadden geen

stenen van de maan mee moeten gaan nemen, want die hebben

ook hun bacteriën meegenomen.496

Ik kan jullie dit gaan mededelen, dat zulke grote veranderingen

op komst zijn, dat daar de mensheid zich niet tegen wapenen

kan,497 maar het is hier beslist, dat de mensen, die met ons

bezig zijn, zoals jullie, die gaan beschermd worden door ons.498

 

492 Volgens deze voorspelling loopt in Nederland de Messias.

493 Wij zullen zowel bedroefd als verheugd zijn als de Messias komt.

494 Dit is afwachten.

495 Dit is afwachten.

496 Meegenomen maanstenen met bacteriën.

497 Gezien de voorspelde krachten moet dat geacht worden juist te

zijn.

498 Dat is gezien dit alles een verheugend bericht. We moeten het

afwachten.

 

Verslag nr 9

Zaterdag 3 mei 1997 Séance van Kees de Haar, Paula de

Haar, Y, Rinske Spanjaard, Gerrit Bogaers, in de woning

van Kees en Paula te Alphen aan de Rijn, week 20 van

1997, zaterdag 3 mei 1997, circa 21.50 uur tot 22.05 uur.

Letterlijke verslaglegging van de geluidsband door

Mr G.J.A.M. Bogaers te Laren, maandag 5 mei 1997.

Het verslag is drie bladen.

 

Verder wil ik dit gaan mededelen, dat er hele grote rampen op

komst zijn op alle gebied(en).524 Want de veestapel bij jullie zal

behoorlijk uitgedund gaan worden. En dat blijkt de koeien en met

varkens, want de varkenspest is beslist nog lang niet afgelopen,

want hij zal doorgaan tot hij, (Kees pauzeert even), richting

IJsselmeer. Ja,.. Ja.525 (Onmiddellijk na de seance zegt Kees, dat hij

dit niet direct goed kon vertalen, hij kreeg door tot in Groningen,

Friesland). En ik kan dit jullie gaan mededelen, dat (van) vele

varkensboeren de hele voorraad varkens afgemaakt gaan worden,

maar de gekkekoeienziekte gaat zich steeds verder over heel

Europa heen uitbreiden.526

Maar de mensheid gaat ook steeds meer ziektes krijgen, die bijna

niet te verhelpen zijn. Het zal allemaal bacteriën zijn, die de

mensen gaan kwellen. Ja.527

 

525 Deze voorspelling is over de milder geachte gekkekoeienziekte

en de groter geschetste problemen over de varkenspest in 1997

uitgekomen. Zie Boek III topic ziektes, seance 3 mei 1997.

526 De voorspelling van 3 mei 1997 over de verspreiding van de

gekkekoeienziekte over Europa is uitgekomen. Zie Boek III,

topic ziektes, seance 3 mei 1997.

527 Zie Boek III, topic (nieuwe) ziektes.

(..)

Verder kan ik dit jullie gaan mededelen, dat er hele grote dingen

op komst zijn. Maar de ijstijd is wel het grootste, wat in het

verschiet ligt.531

Ik kan dit jullie dit gaan mededelen, dat het duizendjarig rijk ook

al bekend is gemaakt hier, maar dat hij vlugger zal zijn, dan menig

mens durft te denken. Want jullie zullen het bijna allemaal mee

gaan maken. Ik kan u dit gaan mededelen, dat het sneller gaat dan

menigeen durft te denken, maar eerst gaan jullie de ijstijd in, en

die zal beslist verschrikkelijk zijn. Ja.532

 

531 Dit is genoteerd, de toekomst zal leren of dit uitkomt.

532 Idem.

533 Idem.

 

 

Verslag nr 11

Zaterdag 8 november 1997 Séance van Kees de Haar,

Paula de Haar, Y, Rinske Spanjaard, Gerrit Bogaers, in de

woning van Kees en Paula te Alphen aan de Rijn, week 45

van 1997, zaterdag 8 november 1997, circa 21.40 uur tot

22.00 uur.

Letterlijke verslaglegging van de geluidsband door

Mr G.J.A.M. Bogaers te Laren, zondag 9 november 1997.

Het verslag is drie bladen.

 

Ik kan jullie dit gerust gaan mededelen, dat alles goed blijft gaan

in Nederland, behalve de economie natuurlijk, want dat kan

beslist niet. Ook het Koningshuis gaat grote klappen krijgen.

Ik kan jullie dit gaan mededelen, dat daar grote klappen gaan

komen van ziektes.563 Ook jullie land wordt voort geteisterd

door allerlei ziektes die niet te evenaren zijn, want de goeden

worden geholpen, de kwaden krijgen ook hun straffen via allerlei

ziektes.564

Dit gaat beslist over enkele jaren al geschieden.565 Wij hebben

wel besloten dat bepaalde ziektes u mag gaan genezen.566 Andere

ziektes moeten gewoon de mensen wegnemen, die niet op deze

planeet voort meer thuishoren.567

 

563 Het Koningshuis krijgt te maken met ziektes.

564 De goeden worden geholpen. De kwaden krijgen ziektes.

565 Dat gaat over enkele jaren al geschieden.

566 De Haar zal bepaalde ziektes mogen gaan genezen.

567 Andere ziektes nemen mensen weg, die niet meer thuishoren op

aarde.

 

Verslag nr 12

Zaterdag 17 januari 1998 Séance van Kees de Haar,

Paula de Haar, Y, Rinske Spanjaard, Gerrit Bogaers, in de

woning van Kees en Paula te Alphen aan de Rijn, week 3

van 1998, zaterdag 17 januari 1998, 22.00 uur tot

22.20 uur.

Letterlijke verslaglegging van de geluidsband door

Mr G.J.A.M. Bogaers te Laren, zondag 18 januari 1998.

Het verslag is drie bladen.

 

En Brazilië, daar gaat voort een ziekte uitbreken vanuit het

milieu. Want ik kan jullie dit gaan mededelen dat deze ziekte

over heel Brazilië heen gaat woeden. Het is beslist geen aids, maar

wij zeggen maar een broertje daarvan.588 Ik kan jullie dit gaan

mededelen dat ook in Rusland daar gaan ook voort allerlei ziektes

zich voortplanten, want daar gaan van allerlei ziektes voort naar

voren komen en dat komt door veel ondervoeding en te veel

alcoholgebruik. En dan wel alcohols van zeer slechte kwaliteit

blijkt te zijn en dit zal vele miljoenen slachtoffers gaan pakken,

die aan hun lever te maken gaan krijgen. Dit gaat het aanstaande

voorjaar al geschieden,589 want de maffia die zal deze alcohol

gaan schenken. Dit gaat over heel Rusland heen.590 De maffiabaas,

dus Jeltsin, die probeert dit tegen te gaan, maar heeft zelf te veel

boter op zijn hoofd om deze organisatie tegen te gaan, want hij

heeft gewoon in deze organisatie zelf gezeten. Want het is gewoon

een maffiabaas geweest.591 Ik kan jullie dit gaan mededelen, dat

dus vele miljoenen mensen ziek gaan worden van deze troep.592 Ik

kan zo nog een tijd doorgaan, want op alle plaatsen op de wereld

gaan allerlei ziektes uitbreken. Dit gaat allemaal zo een beetje

in het voorjaar geschieden.593 Ook jullie land wordt geteisterd

voort, maar dat wordt een sluimerende ziekte die gaat komen en

dat zal een soort schimmelziekte wezen, die over jullie land gaat

kruipen.594 Maar ik heb altijd gezegd wie in ons geloven worden

geholpen en dat zal nu ook wezen, dus geen paniek onder jullie,

want dit gaat beslist niet geschieden.595 Ook vele bacteriën zullen

zich voortplanten.596 Dit zal ook in jullie land geschieden. Nieuwe

bacteriën die niet uit te roeien valt.597 Ook daar hebben jullie

niets van te lijden, want hier is vanuit Gods hand medegedeeld

dat dit beslist niet mag gebeuren met jullie groep, of wat dan ook.

Want jullie groep en de geestverwanten worden beschermd.598 Ik

kan jullie dit gaan mededelen dat zo over de hele wereld dit gaat

komen. Het ziet er beslist niet rooskleurig uit voor de mensen,

die maar aan leven, want die denken maar een keer per week naar

de kerk en de zonden zijn vergeven, maar dat is beslist niet waar.

Wij zullen hun beslist niet kunnen beschermen, want God heeft

hier al beslist, dat dit beslist niet mag.599 Wel de groep die zo ver

doorgedrongen is, mag beschermd worden met hun familie en

kennissen, die dan wel in ons geloven, maar verder mogen wij

niet gaan.600

 

588 De voorspelling van 17 januari 1998 inzake een broertje van aids in

Brazilië is uitgekomen. Zie Boek III, topic nieuwe ziektes, aids, een

broertje van, in Brazilië, seance 17 januari 1998.

589 Uitgekomen. Zie Boek III onder klimaatverandering, ziektes.

590 Telegraph.co.uk/news/worldnews, (quote:) “Vladimir Putin: ‘the

godfather of a mafia clan’ The Moscow journalist Masha Gessen

pulls no punches in her biography of Vladimir Putin, The Man

Without a Face’, By Mick Brown 25 Feb 2012, 9:00AM GMT

591 Mogelijk juist: zie de eerdere noot over de USSR en Rusland en

alcohol.

592 Qua voortgaande trend van toenemende ziekten is de voorspelling

uitgekomen. Zie Boek III onder het Topic ziektes, seance 17 januari

1998.

593 In deze voorspelling is niet duidelijk of de getroffenen, mensen

of dieren of planten zijn. Indien het dieren betreft, dan is de voorspelling

uitgekomen. Zie Boek III in de topic Ziektes.

594 Uitgekomen, zie vorige noot.

595 Dat is in al deze voorspellingen een hoopgevend bericht.

596 Uitgekomen, zie Boek III onder topic Ziektes.

597 Uitgekomen: zie Boek III onder topic Ziektes.

598 Dat is in al deze voorspellingen een hoopgevend bericht.

599 Een harde maar vreselijke voorspelling over consequenties die zijn

verbonden aan gedragingen van mensen. Wij wachten het af.

600 Ook dat is een duidelijke voorspelling.

 

Verslag nr 16

Zaterdag 12 december 1998, séance van Kees de Haar,

Y, mevrouw F, Rinske Spanjaard, Gerrit Bogaers en Paula

de Haar in de woning van Kees en Paula te Alphen aan de

Rijn, week 50 van 1998, zaterdag 12 december 1998,

22.13 uur tot ca. 22.30 uur.

Letterlijke verslaglegging van de geluidsband door

Mr G.J.A.M. Bogaers te Laren, zondag 13 december 1998.

Het verslag is twee bladen.

 

Cuba komt zwaar in de problemen met hongersnood en ziektes. De

ziektes zullen ook over dat land weelderig gaan tieren.669

Ik kan jullie dit gaan mededelen, dat Fidel Castro, die zal voort

ook het toneel moeten gaan verlaten.670

 

669 Ziektes in Cuba: zie over Cuba, topic, ziektes, Cuba, seance 12

december 1998, verslag 16. De voorspelling is uitgekomen, dat Cuba

in zwaar weer kwam door het voorspelde einde van de USSR. Echter

de als goed bekend staande Cubaanse gezondheidszorg is met

grote inspanning overeind gebleven. De zware voorspelling over

hongersnood en ernstige ziektes is niet uitgekomen. Zie over Cuba,

topic, ziektes Cuba, seance 12 december 1998, verslag 16.

670 Fidel Castro moet inderdaad de feitelijke macht overdragen. Dat

deed hij aan zijn broer Raul Castro. Zie VPRO “Cubaanse vlag op de

kaart” Artikel van Kees van Kortenhof over Raul Castro, Geboren:

3 juni 1931 Functie: president van Cuba, aan de macht sinds: 2008.

Van 2006 tot 2008 was hij al plaatsvervangend president voor zijn

broer Fidel, die president was tot 2008. Rauls tweede termijn als

president loopt af in 2018, als hij 87 is. Hij heeft gezegd zich dan

niet opnieuw verkiesbaar te stellen. (Bronnen: Wikipedia, BBC,

Volkskrant, The Economist).

 

Commentaar GB 14-11-2020 Cuba doet het in verhouding tot de rest van de wereld heel goed in de voorkoming en bestrijding van Covid-19 dankzij de vele artsen die (internationale0 ervaring hebben met de bestrijding van infectieziekten.

Zie https://www.solidair.org/artikels/waarom-zijn-ouderen-cuba-beter-bestand-tegen-het-coronavirus Waarom zijn ouderen in Cuba beter bestand tegen het coronavirus?

 

Verslag nr 22

Zaterdag 9 juni 2001, séance van Kees de Haar, Y,

mevrouw F, Rinske Spanjaard, Gerrit Bogaers, Paula de

Haar, in de woning van Kees en Paula te Alphen aan de

Rijn, week 23 van 2001, zaterdag 9 juni 2001, ca. 22.00 uur

tot 22.20 uur.

Letterlijke verslaglegging van de geluidsband door

Mr G.J.A.M. Bogaers te Laren, maandag 11 juni 2001.

Het verslag is drie bladen, het naschrift is 2 bladen.

 

Verder wil ik dit ook

gaan mededelen, dat er zeeën omhoog gaan komen en delen van

land gaan verdwijnen in de zee.786 Dus er gaat een hele grote

schoonmaak komen over de hele wereld heen.787 Maar voor die

tijd, daar kan op gaan antwoorden zullen ook hier in Holland

vele ziektes uit gaan breken op allerlei gebied er zal beslist in alle

ziekenhuizen van hier in Nederland laten we maar even zeggen

daar zullen allerlei ziektes voort naar voren gaan komen en dat zal

zich gaan verspreiden,788 maar wij hebben jullie al eens beloofd,

dat wij jullie gaan helpen en dat deze lieden, die in ons geloven,

die geven wij vrijgeleide, dus jullie en jullie gezinnen zullen dit

niet hoeven mee te maken. Wel zal de overheid gillen “help elkaar,

wij weten het niet meer”. Dit zal gaan uitbreken het aanstaande

jaar al.789

 

Dan zullen ook vele mensen gaan sterven van alle culturen, want

het is altijd gebleken, dat alle culturen beslist niet bij elkaar

kunnen zijn, want alle culturen hebben hun ziekte bij zich en

deze ziektes mogen beslist niet bij elkaar gaan komen, want dan

gaat er voort ineens iets mis en dat gaat geschieden.790

Wij zullen de mensen gaan helpen die in ons geloven, maar niet

de mensen die dit altijd maar wegwuiven. Deze lieden worden

beslist hard aangepakt, want zij verklaren jullie vaak voor

gek, maar dan zullen wij kijken wie er beslist gek is,791 want de

ziekenhuizen kunnen dit beslist niet aan, want op alle afdelingen

zullen er grote virussen uit gaan breken en daar kunnen geen

mensen meer geholpen worden, en dat zal zo doorgaan.792

Verder kan ik dit gaan mededelen, dat wij sluiten, want er zijn

op dit moment vreselijke dingen aan de hand, ja? Ja, want in

bepaalde landen hebben de mensen geen normen en waarden

voor elkaar.793 Dus er zijn op dit moment mensen bezig om

anderen af te slachten. Dit zullen jullie voort in de krant gaan

lezen.794 Wij wensen jullie een hele goede avond toe.

 

786 Deze voorspelling is in observatie.

787 Zie dit werk over Gods boosheid over aardvergiftiging en over

schoning.

788 Zie Boek III ziektes.

789 Zie de lemmata onder overheid.

790 Zie Boek III onder nieuwe ziektes en zie lemmata.

791 Zie lemmata onder goed en kwaad.

792 Zie Boek III nieuwe ziektes.

793 De woedende constatering van God over het ontbreken van

normen en waarden onder diverse volkeren en mensen, zoals blijkt

uit het afslachten door mensen van andere mensen.

794 Dit wordt bevestigd op internet.

 

 

Verslag nr 27

Zaterdag 17 augustus 2002, séance van Kees de Haar,

Y, Gerrit Bogaers en Paula de Haar, in de woning van

Kees en Paula te Alphen aan de Rijn, week 33 van 2002,

zaterdag 17 augustus 2002, ca. 21.55 uur tot 22.15 uur.

Letterlijke verslaglegging van de geluidsband door

Mr G.J.A.M. Bogaers te Laren, zondag 18 augustus 2002.

Het verslag is drie bladen.

 

 

Verder wil ik dit gaan mededelen,

dat er voort een onderaardse zee naar boven gaat komen. Dit gaat

geschieden doordat een plaat gaat breken, af gaat breken, ja. Dan

komt de onderaardse zee naar boven, dat heb ik niet goed gezegd,

maar jullie zullen het wel begrijpen. Ja. De zeebodem gaat naar

beneden, dat gaat afbreken. Ik kan jullie dit gaan mededelen, dat

zal over enkele jaren gaan gebeuren.875 Dan zal ook doordat die

plaat naar beneden gevallen is, veel onderaardse monsters naar

boven gaan komen. Monsters die jullie niet kunnen bewerken, of

bestrijden. Dit zijn ook vele, eeh, ziektes die naar boven komen.

Dit zullen jullie moeten zien als het gebeurt.876

 

875 Deze voorspelling is in observatie. Over onderaardse zeeen, zie

Boek III sub Aardverandering, subglacial lakes.

876 Deze voorspelling is in observatie.

 

Zie van Boek II ook de lemmata.

 

Voorts Boek III Bewijs en tegenbewijs, evidence and rebuttal

 

Inhoudsopgave

122

II.2 Klimaatverandering DEELONDERWERP ZIEKTES,

bijlagen klimaatverandering ziektes (Bijl.KvZ)

122

Bijl.KvZ1

Vindplaatsen van de séances van De Haar over ziektes,

(de genoemde nummers zijn de nummers van de

séances)

122

Bijl.KvZ2

Er is een verschil tussen bacteriën en virussen

123

Bijl.KvZ3

Beschrijving van de ziektes, inclusief ontstaan en

verspreiding volgens openbare bronnen met commentaar

vanuit de respectievelijke séances van De Haar

123

Bacterieziekten

123

COLIBACTERIE

GEITENZIEKTE of Q-KOORTS

ZIEKENHUISBACTERIE

123

Virusziekten

123

AIDS, HIV, Ontdekking aids, séance september 1988,

R1

123

CHAGAS, (geen virusziekte maar een parasitaire

ziekte), BROERTJE VAN AIDS, in Brazilië, séance 17

januari 1998, 12

123

EBOLA, séance 27 oktober 2001, 24,

KLASSIEKE VARKENSPEST, séance 3 mei 1997, 9

VOGELGRIEP, virusziekten, séance 27 oktober 2001, 24

ZIKAVIRUS, séance 27 oktober 2001, 24

123

GEKKEKOEIENZIEKTE, geen bacteriële ziekte,

geen virusinfectie, séance 3 mei 1997, 9

123

SCHIMMELZIEKTE, séance 17 januari 1998, 12

BACTERIEZIEKTES

124

GEITENZIEKTE OF Q-KOORTS

125

VIRUSZIEKTES

125

AIDS, HIV, ONTDEKKING AIDS

126

CHAGAS, (GEEN VIRUSZIEKTE, MAAR EEN

PARASITAIRE ZIEKTE), EEN BROERTJE VAN AIDS

128

EBOLA

129

GEKKEKOEIENZIEKTE EN (KLASSIEKE) VARKENSPEST

ZIJN DOOR DE HAAR IN ÉÉNZELFDE

SÉANCE

VAN 3 MEI 1997 (NR 9) GENOEMD, DAAROM NU

EERST VAN BEIDE DE OPENBARE

BRONNEN

129

KLASSIEKE VARKENSPEST

130

VOGELGRIEP

131

ZIKAVIRUS

132

Gekkekoeienziekte en klassieke varkenspest, séance 3

mei 1997, verslag 9

132

GEKKEKOEIENZIEKTE, GEEN BACTERIËLE ZIEKTE,

GEEN VIRUSINFECTIE

133

SCHIMMELZIEKTES

134

Bijl.KvZ4

ZIEKTES GERELATEERD AAN VERGIFTIGDE

ALCOHOL, Rusland, séance 17 januari 1998, 12

136

Bijl.KvZ5

ZIEKTES GERELATEERD AAN DRINKWATER- EN

MILIEUVERVUILING (RADIOACTIVITEIT, BODEM,

GRONDWATER EN DRINKWATER)

136

Nederland vervuiling bodem, (a) séance 27 mei 1995, 3

136

Nederland vervuiling bodem en drinkwater, ziektes (b)

séance 27 mei 1995, 3

137

Ziektes gerelateerd aan radioactiviteit (c)

séance 17 augustus 1990, R14

137

Vergiftigd voedsel Rusland, séance van 17 augustus

1990, R14

139

Bijl.KvZ6

TOENAME ZIEKTES

139

MEER NIEUWE ZIEKTES, séance 3 mei 1997, 9

SCHIMMELZIEKTES, séance 17 januari 1998, 12

140

VIRUSZIEKTEN, séance 27 oktober 2001, 24

141

Bijl.KvZ7

MASSALE STERFTE SOORTEN LEVEN

141

Veel sterfte van levende wezens, séance 21 december

1996, 8

Laren, maandag 16 november 2020, 12:07 uur PM NT

Erratum: R20, Séance 12 september 1992, moet zijn: R21. Séance 17 oktober 1992.

Aanvulling:

Diverse mensen vragen mij of Kees de Haar ook deze virus-epidemie (Covid-19, Corona) heeft voorspeld of iets dat daarop lijkt? Is er nog een uitweg om uit de impasse te komen?

Daarop heb ik bovenstaande antwoorden gegeven.  

Gaarne moge ik voorts ten deze het volgende opmerken.

Hier en daar zijn in de Apocalyps relativeringen aangebracht:

 

R1. Séance september 1988, een handgeschreven

samenvatting van Rinske

Draaiing van de aarde. Grote armoede voor minderbedeelden.179

Veel vliegtuigongevallen in het komende jaar.180 Er wordt een

middel tegen aids gevonden.181

Er komt een grote ramp in Zweden.182 Er komen meer

besmettelijke ziekten, waar geen medicijnen voor zijn.183

 

De laatste zin geeft door dat er meer besmettelijke ziekten komen, waar geen medicijnen voor zijn.

Dat blijk correct te zijn, zie COVID-19, Corona Daar is geen medicijn voor, maar dat wil niet zeggen dat er geen medicijn wordt gevonden.              De séance zegt daar niets over en laat dat onbenoemd.

Gelukkig blijkt de praktijk zo te zijn, dat er ook ontwikkelingen daarin mogelijk zijn. De séances laten daar ook glimpen van zien.

Zie bijvoorbeeld  Verslag nr 11 Zaterdag 8 november 1997

Wij hebben wel besloten dat bepaalde ziektes u mag gaan genezen.

 

Ook op andere plaatsen zijn er relativeringen:

R5. Séance 23 september 1989, van een handgeschreven

samenvatting van Rinske

Er zal van zijn voorspellingen in de loop der tijden veel uitkomen. 225

 

225 Hier geven de geleidegeesten een voorbehoud, er zal veel maar niet

alles van de voorspellingen van De Haar uit gaan komen.

 

Zie ook de inleidingen onder 17. Wel veel, maar niet alles komt uit. 

en 18. Oorzaken van onzekerheid van de uitkomst van de voorspellingen

 

Opvallend is wel dat de grote lijnen op alle door de séances genoemde gebieden in deze tijden uitkomen.

2018, 2019, 2020 en 2021 vinden De Haar en ik zelf belangrijke jaren.

De Apocalyps roept op tot inkeer  en tot verbetering van ons gedrag ter voorkoming van het zich voltrekken van de apocalyps.

Valt het u ook op dat het gebruik van het woord ‘apocalyps’ door tal van mensen, wereldleiders, politici en media in deze periode steeds meer wordt gebruikt. Dat is het woord van deze era.

Zoals elke era zijn eigen idioom heeft.

We kunnen somber over deze tijd zijn zoals De Haar in zijn laatste jaren (De Haar gestorven in augustus 2018) en net zoals menig mens van deze tijd, waarvan de meesten de Apocalyps niet kennen en niet lezen, en die doordrongen zijn van de zorgen, angsten die bestaan over deze tijd in hun eigen gemeenschappen, gezinnen, families, vrienden, buren en kennissen, en de media.

Er is een antwoord en dat is in donkere tijden de lamp vasthouden en ontspannen en er iets aan doen ten goede. 

Niet wegkijken, niet ontkennen, niet passief zijn, geen loze beloften doen dat we onszelf gaan beteren, maar daadwerkelijk werken aan het herstel van de balans tussen natuur  en ons gedrag.

 

Gerrit Bogaers

za, 09/26/2020 - 23:18

Kees de Haar, medium (1937-2018) "computermodel van 24-09-2020 schiet te kort: Antarctica zal in onze generaties op onverwachte momenten in reusachtige ijsmassa's eerst langzaam maar dan per sprong in één keer afbreken. Sprongsgewijs betekent met reusachtige schokken in een split van een geologische seconde." Zie Apocalyps van de aarde in vijf bedrijven, Mr G.J.A.M. Bogaers, Laren NH, oktober 2017. Vandaag Laren NH, zaterdag 26 september 2020, 10.48 uur AM.

Toelichting:

In de NRC van donderdag 24 september 2020 stond bovenstaand artikel ‘Antarctica smelt spronggewijs”.

De in dat artikel genoemde wetenschappers bevestigen daarmee de uitkomst van deze voorspelling van De Haar, medium (1937 - 2018) over Antarctica.

Zie ‘Apocalyps van de aarde in vijf bedrijven’, Mr G.J.A.M. Bogaers, Laren NH, oktober 2017.

De geleerden baseren hun voorspelling op computermodellen die zeer terughoudend zijn ingericht. Namelijk gebaseerd op een geleidelijke schaal van opwarming, zonder daarbij rekening te houden met allerlei andere afbraakkrachten, die echter wel zijn doorgegeven langs paranormale weg aan De Haar.

Kees de Haar, van beroep metselaar, is in de ogen van wetenschapers een nitwit, een leek, een buitenstaander.  

Wat voor de wereld dwaas is heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Dit is voorspeld door Paulus in zijn brief aan de christenen van Korinthe I, vers 26-29.

In zijn  Lof der zotheid heeft Erasmus daarnaar verwezen. Uitgave Prisma, Uitgeverij Het Spectrum op blad 237 e.v..

Ik ken niemand anders dan De Haar, die daarvoor in aanmerking komt.

NRC donderdag 24 september 2020, Antarctica en aardwetenschap.orgegeven voorspellingen blijken zeer zeker niet gek. Alle grote lijnen daarvan komen uit. De driedelige studie is bij  SPR  aanwezig.

Vanuit de apocalyps van De Haar, meld ik dat het computermodel dat door de NRC is genoemd op 24 september 2020 te kort schiet: grote delen van Antarctica zullen in onze generaties op onverwachte momenten in reusachtige ijsmassa's eerst langzaam maar dan in verschillende sprongen in één keer afbreken. Sprongsgewijs betekent met reusachtige schokken in een split van een geologische seconde." Zie Apocalyps van de aarde in vijf bedrijven, Mr G.J.A.M. Bogaers, Laren NH, oktober 2017.