Webinar: De nabij-de-dood-ervaring (NDE) gezien vanuit filosofisch perspectief

<b>Donderdag 7 maart</b><p>

<b><font color="red">Let op: In de nieuwsbrief staat als datum vermeld 'woensdag 7 maart'. Dat moet zijn: donderdag 7 maart</font><p>
Het webinar start om 20:00 uur</b>
<p><br>
<b>Samenvatting</b><p>

Filosoof Hans Clement schreef de afgelopen jaren drie boeken, waarin hij onder meer de nabij-de-dood-ervaring (NDE) centraal stelt (1). Waarom doet hij dat eigenlijk? Is filosofie immers niet iets van het zuiver kritische denken? En blijven ervaringen als NDE’s dus niet veel te vaag en te ongrijpbaar om in de wijsgerige traditie te worden opgenomen? Wat is kortom de betekenis van dergelijke ervaringen voor de hedendaagse filosofie? Ton Veldman, zelf ervaringsdeskundige op het gebied van spirituele ervaringen, interviewt Hans over onder meer deze vragen.<p>

Uit het interview zal blijken dat Hans in zijn boeken twee typen ervaringen onderscheidt die naar zijn idee fundamenteel zijn zowel voor de individuele mens alsook voor de mensheid als geheel. Het eerste type is de eindigheidservaring (of ‘twijfelervaring’) die reeds veel filosofen en ook ‘gewone mensen’ tot nadenken heeft aangespoord. Van oudsher denkt men na over vragen als: Waarom lijden mens en dier? In wat voor wereld leven we eigenlijk, waarin zo veel leed voorkomt? Wat is de zin van zo’n twijfelachtig bestaan? Waarom is er überhaupt iets en niet veeleer niets?<p>

Het tweede onderscheiden type ervaring is de oneindigheidservaring (of ‘totaliteitservaring’). Die is van een heel andere orde. Wereldwijd ondergaan mensen haar. De bekendste variant is de nabij-de-dood-ervaring (NDE). De belangrijkste les uit die metafysische ervaring luidt dat alles in wezen van liefde is gemaakt. Ervaringsdeskundigen stellen dat liefde niet enkel een emotie is, maar de dragende grond onder alle werkelijkheid. Dit betekent dat ook de mens in de kern uit pure liefde bestaat. Daarin schuilt dan ook de zin van zijn leven: het (her)ontdekken en manifesteren van die oneindig liefdevolle kern op deze door eindigheid bepaalde planeet!<p>

(1) Onlangs verscheen Onvoorwaardelijke Liefde, of De belangrijkste les uit de nabij-de-dood-ervaring. Filosofisch pleidooi voor een nieuwe levensbeschouwing, Kampen: Uitgeverij Van Warven 2023, 154 p., € 16,95.<p>