Privacy statement

 

Dit privacy statement is opgesteld in het kader van de AVG. 

PRIVACY

Indien u gebruik maakt van onze diensten, zoals bijvoorbeeld onze website, onze nieuwsbrief of het tijdschrift TVPBO, verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld ook tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een geschenk lidmaatschap. 

Wij doen ons best om privacy te waarborgen van lid/abonnee. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens.

De gegevens kunnen voor, maar niet uitsluitend, de volgende doelen gebruikt worden:

 • uw lidmaatschap of abonnement op het tijdschrift en/of de nieuwsbrief
 • uitnodigingen voor bijeenkomsten, zoals de Dag van de Parapsychologie

Daarnaast kan een klein deel van de gegevens gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld voor een lidmaatschap of abonnement.

Als vanwege een andere reden gebruik gemaakt gaat worden van gegevens, dan zal dit aan u expliciet worden geïnformeerd en wordt om toestemming worden gevraagd.

Financieel administratieve gegevens blijven 7 jaar bewaard, na opzegging. Al uw overige gegevens zullen wij verwijderen.

PRIVACY OP DE NOTA

Op de factuur staan de gegevens die relevant zijn voor een betaling:

 • NAW gegevens, factuur en lidnummer
 • een korte omschrijving van de reden van de factuur en het soort abonnement
 • de kosten 

GEGEVENS DIE VERWERKT KUNNEN WORDEN

De SPR verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Lidmaatschap nummer
 • Jaar lidmaatschap
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Bankrekeningnummers, o.a. i.v.m. machtiging incasso
 • Geslacht 
 • Andere voor lidmaatschap noodzakelijk gegevens; zoals betalingsgegevens of giften

DOELEINDEN

De SPR verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing, zoals aankondiging van de Dag van de Parapsychologie
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Overige professionele activiteiten

VERWERKINGSBASIS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u en de SPR inzake uw abonnement/lidmaatschap. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van diensten
 • De bescherming van financiële belangen
 • Beveiliging en het beheer van systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

In het kader van onze dienstverlening kunnen soms persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals een aanbieder van een administratie/ledenregistratie pakket of andere derden Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting. 

Wij zullen uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

DOORGIFTE VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen, wanneer bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van LinkedIn of Facebook in het contact met u. Sommige gegevens, zoals presentaties van kernkringen, worden mogelijk door ons opgeslagen op Google Drive. LinkedIn, Facebook en Google zijn partijen die “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd zijnn, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht.

HOE WIJ UW GEGEVENS BEVEILIGEN

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

PROFILERING

Van de informatie die over u wordt verzameld kunnen in voorkomende gevallen analyses worden gemaakt. Bijvoorbeeld een enquête inzake de Dag van de Parapsychologie en een terugkoppeling daarover een nieuwsbrief. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven 

UW RECHTEN

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Penningmeester SPR
Franz Maissan
Molenweide 57
1902 CJ Castricum
Franz.Maissan@outlook.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.